4η Συνάντηση Co-Designers | Συζήτηση Μέτρων – Δράσεων & Καλών Πρακτικών για την Αντιμετώπιση του Υδατικού Ελλείμματος του Υ.Δ. Θεσσαλίας

Νερό για το Αύριο - Αθηναϊκή Ζυθοποιία
25 Ιουλίου, 2021 Γνώση

Αρχικά η Καθ. Φοίβη Κουντούρη καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και έπειτα έγινε σύντομη σύνδεση με την 3η συνάντηση. Στη συνέχεια ακολούθησε μια παρουσίαση από τον κ. Κώστα Γκούμα, πρ. Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδος & Διαχειριστής της σελίδας ypethe.gr με θέμα την «Παρουσίαση προβλεπόμενων μέτρων για την κάλυψη του υδατικού ελλείμματος του ΥΔ Θεσσαλίας σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ)». Ο Αντι-Περιφερειάρχης Γιώργος Λαδόπουλος, τοποθετήθηκε και ανέπτυξε τη στάση της Περιφέρειας. Η διαδικασία παρουσιάσεων-συζητήσεων συντονίστηκε από την Καθ. Κουντούρη. Η πρώτη παρουσίαση του κ. Γκούμα ξεκίνησε με μία σύντομη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία – Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων, η οποία καθιερώνει κοινές αρχές και κοινά μέτρα για όλα τα Κράτη Μέλη προς επίτευξη της «καλής κατάστασης» όλων των υδάτων. Εν συνεχεία, προχώρησε σε παρουσίαση του ΣΔΛΑΠ, το οποίο αποτελεί μία κοινωνική συμφωνία για την αειφορική διαχείριση του νερού και είναι ένα θεσμικό κείμενο, που έχει χαρακτήρα δεσμευτικού πλαισίου για κάθε δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το νερό στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας. Βασικό στοιχείο του ΣΔΛΑΠ είναι το Πρόγραμμα Μέτρων που διακρίνεται σε βασικά (36) και συμπληρωματικά (46) μέτρα.

Διαβάστε Περισσότερα

Nero Gia to avrio: