Άγγελος Αλαμάνος

Άγγελος Αλαμάνος

Ο Δρ. Άγγελος Αλαμάνος είναι διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014) με διδακτορική διατριβή στο ίδιο τμήμα, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, μέσω υδρο-οικονομικής μοντελοποίησης και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης» ενώ για την πραγματοποίησή της του χορηγήθηκαν 2 χορηγίες από τον ΕΟΧ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Στην επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνεται: η απασχόληση στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας (N.I.BIO), ενεργό ερευνητικό και διδακτικό έργο στο Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), μεταδιδακτορική έρευνα στο Water Institute του Πανεπιστήμιο του Waterloo, Καναδάς, ερευνητική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μετα-διδακτορική θέση Policy Analyst on Water Services στο Water Forum (An Fóram Uisce) της Ιρλανδίας. Τα κύρια επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) Ολοκληρωμένη και Βιώσιμη Διαχείριση υδατικών πόρων, β) Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των υδατικών πόρων, γ) Υδρολογική και Υδραυλική μοντελοποίηση, δ) Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και χρήσεων γης σε υδατικά συστήματα, ε) Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, και στ) Κοινωνικοοικονομική ανάλυση υπηρεσιών νερού. Η επιστημονική εξειδίκευσή του και η εμπειρία του στην ευρύτερη περιοχή μελέτης θα φέρει στο έργο τις επιστημονικές και τεχνολογικές λύσεις και προοπτικές.