Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης

Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης,

Κύριος Ερευνητής του ΙΕΥΠ-ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’

Ο Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης είναι Κύριος Ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων-Μονάδα Σίνδου με γνωστικό αντικείμενο ΄Διαχείριση Εδαφοϋδατικών Πόρων με έμφαση τα Επιφανειακά Ύδατα’. Έχει εκπονήσεις το Διδακτορικό του το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. στο εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του είναι: «Μελέτη της ροής του νερού στους ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια, αρδευτικά κανάλια κλπ.) με χρήση ή όχι υδραυλικών κατασκευών, οργάνωση δικτύων κα διενέργεια υδρομετρήσεων σε μεγάλα ποτάμια της χώρας για υδρολογική μελέτη λεκανών με χρήση κλασικών και τελευταίας τεχνολογίας οργάνων μέτρησης ταχύτητας ροής και αποτύπωσης της κοίτης, υπολογισμός αρδευτικών αναγκών με χρήση μετεωρολογικών σταθμών και άλλων τεχνολογικών εργαλείων, ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για την αειφορική διαχείριση του εδάφους-νερού, ανάπτυξη στρατηγικής για την μείωση των αγροτικών εισροών, διερεύνηση χρήσης ανακυκλωμένων υδάτων (βιολογικών καθαρισμών, στραγγιστικών νερών, αποβλήτων ελαιοτριβείων κλπ.), διερεύνηση χρήσης διάφορων εδαφοβελτιωτικών υλικών (ιλύος βιολογικών καθαρισμών, ζεόλιθου, κομπόστ, ασβεστολιθικών υλικών, άλλων αδρανών υλικών κλπ.) και την επίδραση τους στις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της καλλιέργειας ελιάς».