Ορόσημα

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία υλοποίησης του έργου, μέσα από τις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις που πραγματοποιούν οι συμμέτοχοι/εταίροι υπό τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας. Στις συναντήσεις αυτές συν-σχεδιάζονται οι λύσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η ενότητα αυτή θα εμπλουτίζεται με τα αποτελέσματα των συναντήσεων, μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

09.2021 blue